Услуги

Кроење

1. Праволиниско кроење максимална димнзија: 4200мм

2. Кроење под агол 45с

3. Максимална висина за кроење под агол = 50мм

4. Минимална димензија за кроење под агол 80мм

5. Кроење на постформ плочи со заоблени ивици од двете страни

6. Прецизност на кроење 0,1мм

Криволиниско кроење (ровер)

1. Максимална димензија на парче 3200 х 1200мм

2. Можности за:

Бушење

Фрезување

Жлебање

Праволиниско кантирање

1. Минимална/максимална дебелина на парче за кантирање z=8/60мм

2. Минимална/максимална дебелина на парче за кантирање со вклучен предфрезерс z=8/41мм

3. Минимална шширина на парче за кантирање по х без прекројување е 140мм

4. Минимална ширина на парче (димензија х) при кантирање по должина (димензија y) е 80мм

5. Минимална димензија на парче за кантирање од сите страни е 140х140мм

6. Максимална димензија за кантирање по димензија х е 600мм

Криволиниско кантирање

1. Минимален надворешен радиус за кантирање со ABS е следниот

Минимален внатрешен радиус за кантирање со ABS е 150мм